🔴 العربی الجدید: منابع بیمارستانی عراق گفتند تعداد قربانیان تظاهرات در عراق به ۵۶ کشته و بیش از ۱۶۰۰ زخمی رسیده است.

🆔 @Sedaiemardom