🔴 علیرغم تلاش نخست وزیر عراق «عادل عبدل مهدی» در سخنرانی که در سپیده دم جمعه پخش شد تا اوضاع را آرام کند، اما تدابیر شدید امنیتی در خیابان‌های عراق حاکم است.

🆔 @Sedaiemardom