🔴‌ برنامه‌ریزی برای تخریب رسانه‌های مردمی توسط نفوذی‌های آمریکا و اسراییل و شبکه‌های معاند در ایران

🆔 @Sedaiemardom