🔴 «خرناى آدينه»؛ خدا در وجود كدخدا تجسم يافته است! (✍️: محمد امجد)

اگر كدخدا اين بوقعليشاه را به منصب ژاژخائى آدينه نمى‌گمارد؛ همچنان خدا در وجود «او» تجلى مى‌يافت؟!

اعلی‌حضرتا! «اُحثوا التراب فى وجوه المداحین» را چه شد؟! خواجه‌ی عالم (ص) فرمود: گزافه‌گويان را از خود برانيد! و نفرمود «پترو دلار را خرج اين دين به دنيافروشان كنيد و رعيت را از دين و آئین برانيد!»

زياده جسارت است.

🆔 @Sedaiemardom