🔴 ‏بر اساس اطلس «نسبت دانش آموز به معلم» یونسکو، ایران با نسبت ۲۹ دانش‌آموز به یک معلم نه تنها نسبت به کشورهای توسعه یافته جایگاه مناسبی ندارد که از این نظر بدترین جایگاه را در منطقه خاورمیانه دارد. حتی این نسبت برای یمن ۲۷ به یک و کمتر از ایران است.

🆔 @Sedaiemardom