🔴 «مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت‌ امور خارجه آمریکا: رییس‌جمهور ایران می‌خواهد که جهان به ایران احترام بگذارد. رژیم ایران باید احترام را کسب کند. آن‌ها می‌توانند این کار را با آزاد کردن آمریکایی‌ها و سایر گروگان‌ها آغاز کنند.

🆔 @Sedaiemardom