🔴 بالاخره ورود بانوان به ورزشگاه‌ها به‌مصلحت نیست؟ یا تصمیم جدی دولت است؟

▪️رئیس دفتر شیرین عقل رئیس جمهور: با فضای فعلی و این میزان فحش و درگیری حضور بانوان در ورزشگاه‌ها مصلحت نیست.

▪️معاون حقوقی رئیس‌جمهور: ورود زنان به ورزشگاه‌ها تصمیم جدی دولت است.

▪️سخنگوی دولت: برای دیدارهای ملی قرار شده خانم‌ها بتوانند در ورزشگاه‌ها حضور یابند و شرایط یه سمتی می‌رود که در لیگ هم این اتفاق بیفتد.

🔹اظهارات متناقض اعضای کابینه نشان می‌دهد دولت تصمیم واحد و نگاه کارشناسی به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ندارد.

🆔 @Sedaiemardom