🔴 واکنش ابطحی به «شیرین عقل دولت» كه گفته زنان مصلحت نيست به ورزشگاه بروند: «كی به شما حق داده مصلحت نيمی از جامعه را تشخيص دهيد؟»

🆔 @Sedaiemardom