🔴 شعری که «اسماعیل بخشی» پس از گرفتن حکم سنگین ۱۴ سال حبس از بی‌دادگاه انقلاب سرود: «می‌رنجم تا تو نرنجی...»

🆔 @Sedaiemardom