🔴 «محمد خنیفر» از کارگران مظلوم و معترض شرکت نیشکر هفت تپه توسط دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شد!!

🆔 @Sedaiemardom