🔴 هفته‌ی پر بار دولت؛ پس از افتتاح پروژه‌های عظیمی چون افتتاح جوی آب و ترانس برق، این‌بار مسئولان دولتی در استان لرستان، دور یک قبرستان روستایی را دیوار کشیدند تا پروژه‌ی قبرستانی را افتتاح کنند!

🆔 @Sedaiemardom