🔴 مفهوم «عدالت آموزشی در ایران»

▪️دبستانی در ولنجک تهران آزمون بین المللی در «سفارت فرانسه» می‌دهد و با سفرا دیدار می‌کنند!!

▪️دبستانی در ایذه خوزستان دانش آموزانش به جرم «نداشتن والدین پولدار» در «غار و آغل گوسفندان» تحصیل می‌کنند...

#استبداد_فقیه در حکومت #چهل_سال_شکست، تمامی مرزهای سیاست و انسانیت را جابجا کرد.

🆔 @Sedaiemardom