🔴 «شیخک زکزاکی» مزدور رژیم ایران در نیجریه، با بلیط فرست کلاس و برای درمان، نیجریه را به مقصد هند ترک کرد.

رژیم ایران ستیز و ضدمردمی حاکم بر ایران در حالی برای مزدورانش در خارج از مرزها، هزینه‌های میلیاردی می‌کند که بیش از هشتاد درصد مردم کشور زیر خط فقر هستند و تعداد قابل توجهی از هموطنان برای زنده ماندن به تن فروشی، اعضای بدن فروشی و ارتزاق از سطل‌های زباله روی آورده‌اند.

🆔 @Sedaiemardom