🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: مؤسسه اعزام دانشجوی «کاروان علم دانش»، وابستگان به نظام را به اروپا اعزام کرده است

👈 لینک گزارش: https://t.me/sedaiemardom/45213

🆔 @Sedaiemardom