🔴 رانت جالب همسر «سیدمصطفی تاج‌زاده»؛ «فخر‌السادات محتشمی‌پور»، بدون این‌که خبرنگار باشد از طرح ترافیک ویژه خبرنگاران استفاده می‌کند.

🆔 @Sedaiemardom