🔴 این تصویر نشان‌دهنده‌ی وضعیتِ مدیریتی در کشور است؛ نصب سر دو رأس بز وحشیِ در آستانه‌ی انقراض در اداره محیط زیست اردکان!

🆔 @Sedaiemardom