🔴 تصویری از اوج حماقت یک ملت در سال ۵۷ و رساندن کشور به مرحله‌ی «سقوط آزاد»

🆔 @Sedaiemardom