🔴 اقتدار در برابر ابرقدرت‌های جهانی خوب است و موجب شادی هر ایرانی وطن‌دوستی است اما به شرطی که این اقتدار در برابر همه‌ی ابرقدرت‌ها باشد، نه آن‌که برای آمریکا و انگلیس مقتدر باشیم و برای چین و روسیه، کفش واکس بزنیم!

🆔 @Sedaiemardom