🔴 صفحه‌ی اینستاگرام «دادسرای ارشاد» که برای تشویق مردم به هم‌وطن فروشی و آزار زنان ایجاد شده بود، توسط جوانان مبارز و آزادی‌خواه از دسترس خارج شد

🆔 @Sedaiemardom