🔴 ۱۵ تیرماه: کارکنان سد مخزنی کانی سیب در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه و نیم حقوق معوقه و عیدی دست از کار کشیدند.

با وجود اتمام چهارمین روز این اعتصاب، کارفرما از ارائه‌ی هر گونه پاسخی به این کارکنان خودداری کرده است.

🆔 @Sedaiemardom