🔴 کپی پست مضحک «روزنامه سازندگی» از روی «روزنامه سان» (چاپ لندن)

🆔 @Sedaiemardom