🔴 ‍‍رویترز بە نقل از یک مقام برتانیایی گزارش کرد که کشتی نفتی با پرچم بریتانیا کە امروز در خلیج فارس متوقف شدە، امن و در وضعیت خوبی است.

🆔 @Sedaiemardom