🔴 سانسور حمله‌ی وحوش #استبداد_فقیه به سفارت بحرین در عراق در #آیت‌الله_بی‌بی‌سی؛ بی‌بی‌سی در راستای منافع ‌#استبداد_دینی حرکت می‌کند اما با ادعای پوچ حرفه‌ای گری

🆔 @Sedaiemardom