🔴 رژیم ایران به گدایی افتاد؛ ۲۰۰ هزار دلار بدهید، اقامت پنج‌ساله‌ی ایران بگیرید و از مزایای آن استفاده کنید!

▪️سؤال: کدام مزایا؟ فقر؟ بی‌عدالتی؟ ظلم؟ ستم؟ خطر بازداشت و زندان؟ خطر اتهام جاسوسی؟ شلاق؟ زندان؟ یک خارجی ۲۰۰ هزار دلار بدهد و از کدام مزایا استفاده کند؟

🆔 @Sedaiemardom