🔴 چه فرقی میان جلیلی با ظریف است؟

🆔 @Sedaiemardom