🔴 آیت‌الله! قدم آمریکا برای «دیکتاتورها» نامبارک است (✍️: دکتر نورالدین پیرمؤذن، نماینده مجالس ششم و هفتم)

پیام پرزیدنت جان اف کندی: به همه‌ی ملت‌ها، همه‌ی دیکتاتورهای عالم، چه آن‌ها كه بدی ما و چه آن‌ها كه خوبی ما را می‌خواهند؛ ما هر بهائی را خواهيم پرداخت،
هر باری را به دوش خواهيم كشيد، هر سختی را تحمل می‌كنيم، از هر دوستی حمايت و با هر دشمنی مخالفت خواهيم كرد تا به تبلور و شكوفایی و گسترش «آزادی» در كره زمین اطمينان پيدا كنيم.

Let every nation know, whether it wishes us well or ill,
that we shall pay any price,
bear any burden,
meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty.

🆔 @Sedaiemardom

دکتر نورالدین پیرمؤذن

آیت الله : قدم آمریکا برای (دیکتاتورها ) نامبارک هست. پیام پرزیدنت جان اف کندی : به همه ملت ها ، همه دیکتاتورها ی عالم چه آنها كه بدي ما و چه آنها كه خوبي ما را مي خواهند، ما هر بهائي را خواهيم پرداخت، هر باري را به دوش خواهيم كشيد، هر سختي را تحمل مي كنيم، از هر دوستي حمايت و با هر دشمني مخالفت خواهيم كرد تا به تبلور و شكوفايي و گشترش " آزادي " در كره زمين اطمينان پيدا كنيم. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty
| Instagram