🔴 تمامی تصاویر «محمدعلی نجفی» از صفحات خبرگزاری بسیج و سپاه در حال حذف شدن است. این تصویر را یکی از مخاطبان «آمدنیوز» پیش از حذف برای این رسانه ارسال کرده است

🆔 @Sedaiemardom