🔴 محمدرضا عارف سر لیست امید مجلس: فراکسیون امید تا جایی مطالبات مردم را پیگیری می کند که موجب تضعیف دولت نشود!

#دوم_خرداد_مبارک

🆔 @Sedaiemardom