🔴 خط خبری یکسان مزدوران خارجی حکومت با خبرگزاری امنیتی داخلی؛ با شناخت دقیق «خط خبری یکسان» و «تقاطع عناصر داخل و خارج»، چهره‌ی مزدوران حکومت به راحتی قابل تشخیص است

🆔 @Sedaiemardom