🔴 کنایه «علی صابری تولایی» عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق به ابراهیم رئیسی: «تحولِ روی کاغذ را همه بلدند»

🆔 @Sedaiemardom