🔴 جوانان روستای «مالکی» (البوعشیره) در شادگان، این‌چنین جلوی نفوذ آب به روستاها را می‌گیرند. آن‌ها نیازی به کمک تروریست‌های کشوری که جوانان‌شان را به خاک‌وخون کشید و حالا مسلحانه با پرچم همان کشور، به ایران آمده را ندارند. تروریست‌ها را از خاک پاک ایران خارج کنید.

🆔 @AmadNewsNetwork