🔴 حضور نیروی شبه نظامی عراقی به طور مسلحانه و با پرچم کشور عراق در ایران، موجب واکنش‌های بسیار شدید و منفی در افکار عمومی شده است. «عمار ملکی» در این خصوص می‌گوید: «چه زود آشکار کردید که دیگر کسی نظام‌تان را یاری نمی‌کند!»

🆔 @AmadNewsNetwork