🔴 قم، سالاریه: با عرض شرمندگی پیاز کیلویی ۱۳ هزار تومان!

🆔 @AmadNewsNetwork