🔴 اردستان: فرونشست زمین پس از بارندگی‌های اخیر

🆔 @AmadNewsNetwork