🔴 میدانی چرا؟؟ چون پول مردم را از صندوق صدقات می‌توانند بالا بکشند، اما نماز مستحب را نمی‌توانند بخورند!

🆔 @AmadNewsNetwork