🔴 توییت قابل تأمل: ‏با کاهش ۱۳درصد ⁧ بودجه⁩ صداوسیما می‌توان بودجه اورژانس کشور را دو برابر کرد

🆔 @AmadNewsNetwork