🔴 مغازە‌داران جوانرودی که در مسیر احتمالی سیل قرار دارند، در حال تخلیەی اجناس مغازه‌های خود پیش از سیل فردا هستند

🆔 @AmadNewsNetwork