🔴 برخی خدمات رضاشاه کبیر در راستای ساخت #ایران_نوین

🔹۲۴ اسفند، زادروز رضا شاه، گرامی باد.

🆔 @AmadNewsNetwork