🔴 دیوارنویسی هم‌وطنان ظلم‌ستیز علیه ظلم و ستم‌گری علی خامنه‌ای با هشتگ #آمدنیوز

🆔 @Sedaiemardom