🔴 هیهات! (✍️: احمد زیدآبادی)

من هم مثل خیلی‌ها وسوسه شدم تا مستند «ایستگاه پایانی دروغ» را تماشا کنم. هیهات! کار و سرنوشت این کشور باستانی به چه نوع بچه بازی‌ها کشیده است!

🆔 @Sedaiemardom