🔴 برخی ناآگاهانه تلاش می‌کنند تلقین کنند که کانال «آمدنیوز» در حال ریزش است. آنان آگاهانه یا ناآگاهانه نمی‌گویند تمامی ظرفیت جمهوری اسلامی برای اخراج مردم از «آمدنیوز» بسیج شده است. کاش این ظرفیت برای خدمت به مردم محروم و مظلوم به کار گرفته می‌شد.

🆔 @Sedaiemardom