🔴 چهارشنبه ۲۲ اسفندماه؛ تجمع پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل، روبروی دفتر رئیس دانشگاه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود

🆔 @Sedaiemardom