🔴 #صدای_مردم: «آمدنیوز» تا ۹۰٪ در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی موفق عمل کرده است

🆔 @Sedaiemardom