🔴 مکرون و همسرش که دست بر شانه او گذاشته، به همراه اعضای شورای زنان برابری جنسیتی جی ۷

🔹جای نسرین ستوده در این عکس خالی است

🆔 @Sedaiemardom