🔴 بهروز وثوقی: فیروز، چنگیز و شهراد از برادران ناتنی من هم بدتر بوده‌اند. من برادران واقعی با این نام‌ها ندارم

🆔 @Sedaiemardom