🔴 #گام_دوم_انقلاب: شأن و حرمت بازنشستگان مظلوم کشور در این نامه کاملا مشخص شده است!! دلخوش به این مقدار نباشید!

🆔 @Sedaiemardom