🔴 ۱۹ اسفندماه؛ تجمع گروهی از کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت روبروی ساختمان وزارت اقتصاد و امور دارایی در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و عدم پرداخت معوقات مزدی

🆔 @Sedaiemardom