🔴 حملات رگباری رسانه‌ی امنیتی «جام‌نیوز» علیه «روح‌الله زم»

اولی ۹:۳۴
دومی ۱۰:۲۷
سومی ۱۰:۴۰

🔹این حجم از حملات به یک فرد، حتی در جنگ‌های جهانی هم سابقه نداشته و خود یک رکورد محسوب می‌شود

🆔 @Sedaiemardom