🔴 مجتبی واحدی با توجه به اظهارات گستاخانه‌ی رئیس دادگاه‌های انقلاب: «حاضرم برای پس گرفتن ایران کنار رضا پهلوی بأیستم.»

🆔 @Sedaiemardom