🔴 کدامیک در تور آن دیگر گرفتار آمده است؟ رژیم دینی ایران یا روح‌الله زم؟ (✍️: منوچهر محمدی فعال سیاسی دانشجویی سابق و از بازداشت شدگان کوی دانشگاه ۷۸)

۱- اینجانب با چند تن از اعضای شورای هماهنگی رسانه‌های مردمی و مبارز، یا دوستی‌ دیرینه دارم و یا بخوبی آنان را می‌شناسم، اما روح‌الله زم نام هیچ‌یک از آنان را بعنوان اعضای شورا در دومین قسمت آن شوی مسخره و غیر حرفه‌ای ذکر نکرده بود، بلکه اسامی افرادی را بعنوان اعضای شورا قید کرده بود که هیچیک از آنان از جمله اینجانب در آن شورا عضویت نداشته‌ایم که این خود نشان از این دارد که این روح‌الله زم نبوده که در تور رژیم دینی ایران گیر کرده است، بلکه مطابق اسناد صوتی و تصویر‌ی موجود در آن شوی مسخره و غیر حرفه‌ای، این رژیم دینی ایران بوده که در تور حرفه‌ای روح الله زم گرفتار آمده است.

۲- رژیم دینی ایران سعی‌ دارد که در آن شوی مسخره و غیر حرفه‌ای، در ظاهر هم روح‌الله زم و هم کار او را سطحی، کوچک و غیر مهم جلوه دهد، اما حقیقت آن است که رژیم بعلت عصبانیت نسبت به او، لحظه‌ای آرام و قرار ندارد و شدیدا هم دچار آشفتگی و عصبانیت روانی‌ شده است. خلاصه اینکه، روح‌الله زم موی دماغ رژیم شده است بطوری‌که وقتی رژیم دید که چندین بار طرح تلاش او برای اجرای ترور زم بعلت حفاظت آهنین از سوی پلیس فرانسه ناکام مانده بود، چاره‌ای جز این ندیده بود که به طرح تغییر ترور روی آورد، تغییر ترور از حالت فیزیکی‌ به حالت شخصیتی!

رژیم، دام ترور شخصیتی را با هزینه گزاف برای زم پهن کرده بود غافل از اینکه به جز مدتی کوتاه، رژیم خود گرفتار دام روح الله زم خواهد شد.

🆔 @Sedaiemardom